کمیته علمی

 • خدامراد مومنی(دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه رازی)
 • محسن گل محمدیان(استادیار گروه راهنمایی و مشاوره دانشگاه رازی)
 • جلیل کریمی(استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه رازی)
 • وکیل احمدی(استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه رازی)
 • همایون مرادخانی(استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه رازی)
 • محمد سجاد صیدی(استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه رازی)
 • طهماسب علی پوریانی(استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه رازی)
 • یوسف محمدی فر(استادیار گروه مدیریت کارآفرینی دانشگاه رازی)
 • فرشید خیرالهی(استادیار گروه حسابداری دانشگاه رازی)
 • شهرام علی آبادی( دکترای روانشناسی، معاونت پژوهشی دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه)
 • سید اسماعیل غافله باشی(دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی قزوین)
 • بهروز الفتیان(دکترای ریاضی استادیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه)
 • محمدرضا امیدی(دکترای ریاضی استادیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه)
 • بهزاد قنبری(دکترای ریاضی استادیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه)
 • مهدی خزایی(دکترای کامپیوتر استادیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه)
 • وحید قاسمی(دکترای کامپیوتر استادیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه)
 • همت شیخی(مربی گروه آی تی دانشگاه صنعتی کرمانشاه)
 • سودابه محمدی(مربی گروه کامپیوتر دانشگاه صنعتی کرمانشاه)
 • بهزاد مرادی(مربی گروه کامپیوتر دانشگاه صنعتی کرمانشاه)
 • مسعود باغفلکی (استادیار گروه ریاضی دانشگاه آزاد کرمانشاه)
 • افشین غنی زاده(استادیار گروه آمار دانشگاه آزاد کرمانشاه)
 • رضا فلاح نژاد(استادیار گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد)
 • علی شهیدی نیا(دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی)
 • مصطفی گورانی(دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی قزوین)
 • هوشمند عزیزی(عضو هیات علمی و دانشجوی دکترای ریاضی کاربردی دانشگاه آزاد خرم آباد)
 • مسلم کرجی(مدرس گروه برق دانشگاه فنی و حرفه ای کرمانشاه)
 • محمدرضا فرامرزی(مدرس گروه کامپیوتر دانشگاه فنی و حرفه ای کرمانشاه)
 • مرتضی دادگر(مدرس گروه مکانیک دانشگاه فنی و حرفه ای کرمانشاه)
 • اسماعیل شهبازی(مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای و دانشجوی دکتری نانوشیمی دانشگاه رازی)
 • علی قاسمی (مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای و دانشجوی دکتری برق دانشگاه آزاد کرمانشاه)
 • علی پیراسته (مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای و دانشجوی دکتری برق دانشگاه آزاد کرمانشاه)
 • ابوالفضل اسداللهی(مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای و دانشجوی دکتری صنایع دانشگاه خوارزمی)
 • امیر مرادی(دکترای علوم تربیتی، مشاور مدارس و مدرس پاره وقت دانشگاه)
 • سمیرا ابراهیم پور کومله(دکترای علوم تربیتی برنامه ریزی درسی، مدرس دانشگاه فرهنگیان)
 • مهرنوش نوبخت(دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران)
 • سعیده حجت زاده(دانشجوی دکتری مهندسی شیمی دانشگاه رازی)
 • یوسف امیریان(دبیر کنفرانس)