هزینه ها

 

الف) جدول هزینه شرکت بصورت غیرحضوری

موقعیت شغلیمقاله اول(تومان)مقاله دوم(تومان)مقاله سوم(تومان)
هیات علمی150000100000100000
شرکت و موسسات دولتی و خصوصی150000100000100000
فرهنگی1000008000080000
دانشجو1200008000080000

 هزینه صدور و ارسال گواهی برای نویسنده دوم و …  برای غیر حضوری 40000 تومان است.

————————————————————————————————————————————–

ب) جدول هزینه شرکت بصورت حضوری

موقعیت شغلیمقاله اول(تومان)مقاله دوم(تومان)مقاله سوم(تومان)
هیات علمی دانشگاه220000100000100000
شرکت و موسسات دولتی و خصوصی220000100000100000
فرهنگی1600008000080000
دانشجو1800008000080000

 (هزینه شرکت حضوری شامل کیف و لوازم و یک وعده نهار نیز میباشد)

هزینه صدور گواهی و اهداء کیف و …به نویسنده دوم و … برای شرکت حضوری 80000 تومان است.

—————————————————————————————————————————————

ج) هزینه شرکت حضوری بدون ارائه مقاله

موقعیت شغلیهزینه شرکت در کنفرانس
هیات علمی120000
شرکت و موسسات دولتی و خصوصی120000
فرهنگی80000
دانشجو80000

(هزینه شرکت حضوری شامل کیف و لوازم و یک وعده نهار نیز میباشد)

—————————————————————————————————————————————

شماره حساب جهت واریز هزینه ها

شماره حساب0101019001001
شماره کارت6037997336763116
شماره شباIR76 0170 0000 0010 1019 0010 01

به نام یوسف امیریان(دبیر کنفرانس)

—————————————————————————————————————————————

پژوهشگران عزیز بعداز واریز هزینه، تصویر برگ یا فیش واریزی را در فرم شرکت و واریز هزینه ها  پیوست نمایید.