محور های کنفرانس

 

 • کسب و کار موفق در فضای مجازی
 • ارتقاء آموزش در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی
 • ظرفیت سیاسی و اجتماعی فضای مجازی در کشور
 • آسیب شناسی فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در ایران
 • مزایا و معایب شبکه های اجتماعی برای کودکان
 • آسیب های جسمی و روانی شبکه های اجتماعی
 • پژوهش در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی
 • کارآفرینی و ظرفیت های آن در فضای مجازی
 • فناوری های نوین و فضای مجازی
 • ظرفیت های گردشگری در فضای مجازی
 • تاثیر فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بر فرهنگ و سنت
 • توسعه ادبیات و اشعار فارسی در شبکه های اجتماعی
 • سواد رسانه ای در فضای مجازی
 • مهندسی و طراحی برنامه های فضای مجازی
 • امنیت کاربر در فضای مجازی
 • دولت الکترونیک و فضای مجازی
 • بانکداری نوین در فضای مجازی
 • خدمات رسانی شرکت ها در قالب اپلیکیشن در فضای مجازی
 • ابزارهای مدیریت محتوا در شبکه های اجتماعی
 • بررسی مدیریت هوشمند شبکه های اجتماعی
 • آموزش پنهان در شبکه های اجتماعی
 • آموزش غیر رسمی و فضای مجازی
 • دوره های ضمن خدمت در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی
 • اقدام پژوهی های مرتبط با فضای مجازی و شبکه های اجتماعی
 • بررسی اپلیکیشن های آموزش کتاب های درسی