تاریخ های مهم

شروع ارسال مقاله15 آبان 1397
مهلت ارسال مقاله15 اسفند 1397
اتمام داوری مقالات25 اسفند 1397
مهلت پرداخت هزینه ها29 اسفند 1397
روز برگزاری کنفرانس29 فروردین 1398

 

پژوهشگران عزیز به اطلاع می رساند که داوری مقالات به صورت مرحله ای اعلام می شود. بدین صورت که مقالاتی که زودتر به دبیرخانه ارسال می شود، داوری شده و بعداز مدت زمان حداکثر 15 روز پذیرش یا رد مقاله اعلام می گردد.